Data publikacji: 07/04/2021

Folder „Jarosław Miasto Olśnień”

Folder „Jarosław Miasto Olśnień”

„Miasto Olśnień” – folder prezentujący część najcenniejszych zabytków Jarosławia i ich historię. Znajdziemy w nim zarówno budowle świeckie i sakralne, a wśród nich obiekty i elementy świadczące o wielokulturowości miasta. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane aktualnymi fotografiami i wyposażone w mapkę ułatwiającą zwiedzanie.

Cena 8 zł

Liczba stron: 23

Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Rok wydania: 2021

Wersje: polska i angielska

 

Folder “Jarosław – City of Enchantments

“City of Enchantments” – a folder presenting some of the most valuable monuments of Jarosław and their history. We can find there both secular and religious buildings, including objects and elements that testify to the multicultural nature of the city. The publication is richly illustrated with up-to-date photos and equipped with a map to facilitate sightseeing.

Price: 8 PLN

Number of pages: 23

Publisher: Center for Culture and Promotion in Jarosław

Year of publication: 2021

Versions: Polish and English


Galeria

  • okładka folderu