Regulamin imprez

Regulamin imprez plenerowych COVID-19

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021
Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
z dnia 1 lipca 2021 r.


Regulamin dla uczestników imprez plenerowych
organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

§ 1
Zasady udziału w imprezie plenerowej
 1. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
 2. Organizacja imprez odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl, www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.
 3. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy imprez obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora imprez, związanych  z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. W imprezach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
 6. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora.
 7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności.
 8. Rekomenduje  się uczestnikom  imprezy  odpowiednio  wczesne  przyjście  na  miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce  do wejścia (1,5 –2 m).
 9. Liczba uczestników każdej z imprez ograniczona jest do 75% liczby miejsc lub w przypadku braku wyznaczonych miejsc nie więcej niż 250 osób.
 10. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID 19.
 11. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 1,5 m.
 12. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej.
 13. Wstęp na imprezy plenerowe organizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu mają osoby, które wypełniły oświadczenie. Uczestnicy będą proszeni o podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Oświadczenie można wypełnić na miejscu lub przynieść wypełnione (dostępne na stronie www.ckip.jaroslaw.pl).
 14. Osoby małoletnie do ukończenia 13.roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie z osobą pełnoletnią, która będzie sprawować nad nim opiekę.
§ 2
Zasady organizacji widowni

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. zachowania dystansu w oczekiwaniu na wejście na imprezę oraz na terenie imprezy (1,5 – 2 m).
 2. zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna;
 3. respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami;
 4. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
 5. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 6. dostosowanie się do zaleceń pracowników Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
§ 3
Postanowienia końcowe

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.


Załącznik do Regulaminu dla uczestników imprez plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Oświadczenie o stanie zdrowia POBIERZ (pdf, 290 KB)


Regulamin imprez COVID-19

Załącznik Nr 1
do Aneksu do Regulaminu bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania uczestników
wydarzeń organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania uczestników wydarzeń organizowanych
w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w budynku Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników wydarzeń odbywających się w Centrum, określa warunki i zasady bezpieczeństwa obsługi gości Centrum, określa zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń, Sali Lustrzanej, Galerii Głównej oraz inne czynności związane z ich obsługą.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie budynku Centrum Kultury i Promocji w dniach koncertów, wernisaży oraz innych wydarzeń.
§ 2
Przedmiot regulaminu – zgodnie z następującymi punktami

Przedmiotem regulaminu jest zapewnienie bezpiecznego dystansu przestrzennego między osobami, środków higieny dla wszystkich uczestników wydarzeń w Centrum oraz bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Centrum.

§ 3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu przestrzennego i środków higieny dla uczestników wydarzeń
 1. Uczestnicy wydarzeń przed wejściem do pomieszczeń Centrum zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
 2. Uczestnicy przebywający na terenie pomieszczeń Centrum zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych lub przyłbic. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością.
 3. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej; osoby nie przestrzegające reżimu sanitarnego nie zostaną wpuszczone do budynku Centrum.
 4. W pomieszczeniach Centrum należy zachować bezpieczny dystans od innych osób (min. 2 metry) i unikać gromadzenia się (nie dotyczy to rodzin, dzieci do 4 roku życia oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
 5. Do Centrum zakazany jest wstęp osób chorych na COVID-19 lub podlegających kwarantannie.
 6. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia, które jest do pobrania na stronie www.ckip.jaroslaw.pl. Istnieje możliwość wypełnienia oświadczenia przed odbywającym się wydarzeniem.
 7. Z windy znajdującej się na terenie Centrum mogą korzystać jedynie rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunem, osoby starsze i ciężarne (nie więcej niż 2 osoby jednocześnie).
 8. W trakcie pobytu na terenie Centrum należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi.
 9. Liczba uczestników przebywających jednocześnie w Sali Lustrzanej zostaje ograniczona do 50% miejsc siedzących.
 10. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
 11. Zajętość Sali Lustrzanej powinna być ustalona naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami.
 12. W pomieszczeniach Centrum powinny znajdować się pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
 13. W pomieszczeniach Centrum powinny być umieszczone w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS.
 14. Toalety powinny być sprzątane i dezynfekowane ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
 15. Pomieszczenia w których organizowane są wydarzenia powinny być wietrzone i wentylowane przed, w trakcie i po zakończeniu.
 16. W pomieszczeniach w których organizowane są wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów.
 17. Osoby stojące w kolejce do toalet, oraz przed wejściem do Centrum powinny zachować bezpieczny dystans (minimum 2 metry) oraz unikać gromadzenia się. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku mycia rąk przed opuszczeniem toalety.
 18. Środki ochrony osobistej należy wrzucać wyłącznie do dedykowanych w tym celu, oznaczonych pojemników.
 19. Wejście na teren Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 4
Postanowienia końcowe

Uczestnik wydarzenia nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania w budynku Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w trakcie epidemii COVID-19 może zostać nie wpuszczony na teren Centrum.


Załącznik do Regulaminu bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania uczestników wydarzeń organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Oświadczenie o stanie zdrowia POBIERZ (pdf, 289 KB)


Regulamin imprez

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się: organizowanie lub współorganizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł miejscowych twórców, imprez kulturalnych, tj. koncertów, festiwali, spotkań autorskich, spektakli, przeglądów, w tym imprez plenerowych oraz zamawianych, konferencji, kursów, konkursów.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z Centrum odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2

 1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 2. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 3. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, co obejmować może zarówno wizerunek jak i zachowania uczestników.
 5. Jeśli osoba bierze udział w imprezie, Organizator uznaje, że wyraziła zgodę na nieodpłatne utrwalenie i opublikowanie swojego wizerunku w mediach wewnętrznych Organizatora oraz w mediach zewnętrznych w wyżej wskazanym zakresie.
 6. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, niesprzyjające warunki pogodowe itp. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

§ 4

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
 2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.
 4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 5

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych: nr tel. 16 624 89 89, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl.
 3. CKIP może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, wiek, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 6

Udziału w imprezie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu

§ 7

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
  • w siedzibie organizatora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław.
  • na stronie internetowej: www.ckip.jaroslaw.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.