Regulamin imprez

 

Regulamin imprez

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się: organizowanie lub współorganizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł miejscowych twórców, imprez kulturalnych, tj. koncertów, festiwali, spotkań autorskich, spektakli, przeglądów, w tym imprez plenerowych oraz zamawianych, konferencji, kursów, konkursów.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z Centrum odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2

 1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 2. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 3. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, co obejmować może zarówno wizerunek jak i zachowania uczestników.
 5. Jeśli osoba bierze udział w imprezie, Organizator uznaje, że wyraziła zgodę na nieodpłatne utrwalenie i opublikowanie swojego wizerunku w mediach wewnętrznych Organizatora oraz w mediach zewnętrznych w wyżej wskazanym zakresie.
 6. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, niesprzyjające warunki pogodowe itp. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

§ 4

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
 2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.
 4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 5

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych: nr tel. 16 624 89 89, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl.
 3. CKIP może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, wiek, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 6

Udziału w imprezie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu

§ 7

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
  • w siedzibie organizatora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław.
  • na stronie internetowej: www.ckip.jaroslaw.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.