Regulamin członkostwa

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W GRUPIE ARTYSTYCZNEJ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (dalej: CKIP) w ramach statutowej działalności tworzy i organizuje działalność amatorskich grup artystycznych.

 1. Informacja o pracujących w CKIP grupach dostępna jest na stronie internetowej CKIP www.ckip.jaroslaw.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze itp.) dostępnych w szczególności w siedzibie CKIP, przy ul. Rynek 5.
 2. Liczbę i rodzaj działających w CKIP grup artystycznych określa Dyrektor CKIP.
 3. Istnienie grup artystycznych jest wyrazem wsparcia amatorskiego ruchu artystycznego. Celem działania grup jest umożliwianie mieszkańcom Jarosławia oraz okolic, aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwoju pasji, zainteresowań i umiejętności w wybranej dziedzinie artystycznej.
 4. Członkami grup artystycznych mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria określone przez prowadzącego grupę instruktora i akceptujące warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów.
 5. O przyjęciu do grupy artystycznej decyduje instruktor. Zgłoszenia do grupy przyjmowane są podczas całego sezonu.
 6. Członkowie grup artystycznych CKIP zobowiązani są do uczestnictwa w ich pracach, tj.: w próbach, warsztatach, pokazach, występach.
 7. Grupy artystyczne reprezentują Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu na konkursach, festiwalach, przeglądach.
 8. Prezentacja dorobku grupy artystycznej, tj. spektakli, koncertów itp., powstałych w trakcie zajęć grupy, może odbywać się poza CKIP po ustaleniu i za zgodą CKIP.
 9. Członek grupy, akceptując niniejszy Regulamin oraz składając kartę członkowską, udziela Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do przyszłego utworu, którego będzie twórcą albo współtwórcą, i który może powstać w ramach zajęć w grupie artystycznej, w szczególności wyraża zgodę na:
  a) prezentację dorobku grupy artystycznej zarówno w CKIP, jak i poza jego siedzibą,
  b) powoływanie się przez CKIP we wszelkich materiałach promocyjnych na fakt wytworzenia utworu w ramach grupy artystycznej prowadzonej przez CKIP,
  c) rejestrowania utworu, jego fragmentów lub działań zmierzających do przygotowania utworu na wszelkich dostępnych nośnikach i wykorzystywanie tak przygotowanych materiałów w celach promocyjnych.
 10. Członek grupy w zamian za zaangażowane przez CKIP środki finansowe, organizacyjne oraz opiekę artystyczną, zobowiązuje się do co najmniej jednorazowego aktywnego uczestniczenia w wystawieniu przygotowanego utworu, w czasie i miejscu wskazanym przez CKIP, a w przypadku wykorzystywania utworu przez członka grupy w inny sposób, poza strukturami CKIP, do każdorazowego wskazywania (w materiałach prasowych, promocyjnych, w zapowiedziach przed wykonaniem utworu), że utwór powstał w oparciu o środki finansowe i organizacyjne CKIP.
 11. Członek grupy wyraża zgodę na posługiwanie się przez CKIP jego wizerunkiem. Zgoda na posługiwanie się przez CKIP wizerunkiem dotyczy wszystkich materiałów wizualnych wytworzonych przez lub na zlecenie CKIP w związku z utworem i jest ograniczona jedynie do działań promujących utwór lub promujących CKIP.
 12. W przypadku podjęcia przez uczestnika decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w grupie, powinien on niezwłocznie poinformować o tym CKIP.
 13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie „Karty członkostwa w grupie artystycznej CKIP”, akceptacja niniejszego regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach CKIP. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający przepisów porządkowych, obowiązujących w CKIP) uczestnicy mogą zostać skreśleni z listy członków grupy artystycznej CKIP, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 14. W imieniu członków małoletnich sprawy związane z działalnością w grupie załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w czasie zajęć i działań grup artystycznych w CKIP.
 15. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.