Polityka prywatności

W Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO

 

CO OZNACZA SKRÓT RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

JAKI JEST CEL WPROWADZENIA RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH W  I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Rafał Kozłowski, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Do zakresu działania CKiP należy wykonywanie zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. CKiP gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

  • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną
  • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa
  • wykonać zadania realizowane przez CKiP w interesie publicznym.

 W zależności czynności przetwarzania podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Przy prowadzeniu działalności przetwarzamy m.in: imię, nazwisko, adres, telefon, email, historię transakcji (płatniczych, oraz związanych z płatnościami za usługi i bilety).

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH?

W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Twoje dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Dane osobowe przetwarzane przez CKiP przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. Przykładowo ze względu na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z nich będziemy przechowywać do 6 lat.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: iod@ckip.jaroslaw.pl

Podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania można otrzymać od pracowników CKiP, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez CKiP danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.