Regulamin

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89
 • W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Rafał Kozłowski, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub do czasu wycofania zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informuję, iż:

 • Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89,
 • monitoring stosowany w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia,
 • podstawą przetwarzania danych jest art.6 lit.c RODO w związku z art.7 ust.1 pkt 14 i art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan:
  • prawo do informacji o istnieniu i zakresie monitoringu;
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych Rafał Kozłowski, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl